Learn Aleut!

More translations for useful Aleut phrases found here!

English

Hello (General greeting)

Welcome (Thank you all for coming)

Goodbye (Parting phrases)

Unangam Tunuu (Aleut)

Aang

Qaĝaasakung huzuu haqakux̂

Amtal

Qaĝaasakung

Kiin asax̂tax̂t?

... asax̂takuq

Txin qanaax? / Qaataax̂t?

... haqaaxing

Ukudigada

Baluunax̂ liidax̂ ayx̂aasim hnin